STRAFPROCESRECHT

Wij bieden deskundig advies over uw rechten en plichten op arbeidsrechtelijke gebied

S
trafprocesrecht

Strafprocesrecht is het geheel van regels, waardoor de Staat der Nederlanden haar toekomende recht tot straffen geldend wordt gemaakt. Het gaat dan met name om de opsporing van strafbare feiten en de vervolging van verdachte(n) en natuurlijk ook de executie van strafopleggingen. Daarnaast heeft de verdachte een verscheidenheid aan rechtsmiddelen die hij kan inzetten waaronder de bekendste middelen zijn: tegen een strafvonnis in hoger beroep gaan en het cassatieberoep.

Het strafprocesrecht heeft tot doel om te onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit en of er een straf of maatregel dient te worden opgelegd.

Strafrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend aan strafrechtfunctionarissen en deze kunnen leiden tot een beperking van de vrijheid van de burger. Uitgangspunt is dat een ruime toedeling van bevoegdheden onder controle van een rechter en bijstand van verdachte(n) door een advocaat de voorkeur verdient. De rechter is de aangewezen persoon die onpartijdig is en een actieve rol heeft in de waarheidsvinding. Daarnaast zal de advocaat blijvend oplettend behoren te zijn of het concrete optreden van politie en justitie redelijk, fatsoenlijk en correct is. Indien er bijvoorbeeld sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs dan kan dat consequenties hebben voor het gehele strafproces.

Het is van groot belang dat u als verdachte tijdens het strafproces wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het strafrecht. Neem daarom tijdig contact met ons op zodat u tijdig deskundig wordt geadviseerd en wordt bijgestaan.