Strafrecht

Particulieren & Bedrijven

Strafrecht

Particulieren & Bedrijven

Strafrecht

Particulieren & Bedrijven

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Het kan iedereen overkomen dat hij of zij door justitie als verdachte in een strafzaak aangemerkt wordt. Of dat nu is voor een ‘diefstal’ of dat een directeur van een succesvolle onderneming verdacht wordt van ‘valsheid in geschrift’.
Op uw verzoek staan wij u tijdens het gehele strafproces bij. Het is aan te bevelen dat wij tijdig worden ingeschakeld om u van deskundig juridisch advies te dienen. Daarnaast is het onze taak om te controleren en te verifiëren of politie en justitie zich tijdens het opsporingsonderzoek als ook ter terechtzitting aan de regels houden.

Ondernemingen, privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke instellingen en particulieren bieden wij juridische bijstand. Bij bedrijven zal het vaak gaan om het financieel/economische strafrecht. Men kan denken aan delicten als: fraude, valsheid in geschrift, handel in aandelen met voorkennis, milieudelicten, etc.. Ook bij bedrijven is het van groot belang om op tijd juridische hulp in te roepen. Het betrokken personeel dient te worden voorgelicht over de gang van zaken bij opsporingsonderzoeken. Te denken valt aan het zoveel mogelijk voorkomen van een slecht imago, verslechterde werksfeer binnen het bedrijf, daling van de omzet doordat belangrijke klanten afzien van een voortzetting van de relatie bijvoorbeeld door negatieve berichtgeving in de media.

Particulieren kunnen worden onderverdeeld in ‘volwassenen’ en ‘jeugdigen’. Voor jeugdige verdachten is kennis van het jeugdstrafrecht vereist om de belangen van de jeugdige goed te kunnen behartigen. Het jeugdstrafrecht wijkt op bepaalde punten af van het volwassenenstrafrecht. Van zowel het volwassenenstrafrecht als het jeugdstrafrecht hebben wij gedegen kennis. Wij behartigen graag uw belangen in uw strafzaak. Neem tijdig contact op.

 

Tegen een schappelijk uurtarief staan wij ook slachtoffers bij.

  • artikel 12-procedure. Wij kunnen u bijstaan indien u aangifte heeft gedaan en het Openbaar Ministerie beslist dat er onvoldoende bewijs is en de zaak is geseponeerd. Wij kunnen dan namens u een zogenaamde artikel 12-procedure starten om het gerechtshof te verzoeken de verdachte alsnog te laten vervolgen.
  • Indienen en toelichten ter zitting van uw vordering als benadeelde in de strafzaak van de verdachte.
  • Uitoefenen van het spreekrecht namens u als slachtoffer tijdens de behandeling van de strafzaak van de verdachte ter zitting. Dit spreekrecht zullen wij samen met u voorbereiden.

 

Het Strafrecht: waar moet u op letten? 

  1. verdachte;
  2. beslag (bijv. op uw telefoon/gsm/mobieltje);
  3. dna;
  4. schadevergoeding;
  5. OM-schikking;
  6. uw advocaat;
  7. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

 1. U bent verdachte

Wacht met verklaren tot u uw advocaat spreekt

Als u bent aangehouden door de politie, weet uw (piket)advocaat uiteraard nog van niets. Uw (piket)advocaat krijgt van deze aanhouding nog geen melding.

U bent misschien behoorlijk van slag en u krijgt ook nog eens te horen dat u voor een periode van 3 dagen in verzekering gesteld wordt. U heeft nog geen advocaat gezien of gesproken: u hebt recht op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoorIn veel gevallen is het dan verstandig om u te beroepen op uw zwijgrecht en (nog) geen verklaring(en) af te leggen totdat u met een advocaat gesproken hebt.

Let op: een zwijgende houding kan er toe leiden dat de politie u langer vasthoudt. Maar bedenk dat het soms verstandiger is om in deze fase iets langer vast te zitten en te zwijgen, dan een verklaring af te leggen die er uiteindelijk toe leidt dat u mogelijk nog veel langer vast komt te zitten.

Hierbij geldt hoe ernstiger de strafzaak, des te groter zijn de belangen en des te meer redenen om geen verklaringen af te leggen totdat u een advocaat gesproken heeft maar ook eenvoudige zaken leiden tot zwaarwegende gevolgen zoals weigeren van een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) en afgifte van uw DNA;

Lees uw verklaring altijd nauwkeurig door, het is uw verklaring, uw antwoorden op de gestelde vragen; staat het niet juist vermeld vraag dan om aanpassing; u mag uw verklaring ondertekenen maar u bent dit ‘niet’ verplicht!

 2. Beslag

De politie is bij opsporing van strafbare feiten op zoek naar bewijs, ontlastend bewijs moet ook worden vermeld; m.n. ‘technisch’ bewijs kan zwaarder wegen dan uw verklaring, daarom is de politie zeer geïnteresseerd in uw telefoon/gsm/mobieltje, in uw PC, tablet, Ipad of labtop en zal deze daar waar mogelijk in beslag nemen; vaak wordt bij het verhoor verzocht codes te geven om toegang te verkrijgen tot deze gegevensdragers en kan schending van uw privacy opleveren; u bent niet verplicht deze codes te geven;

beslag kan gedaan worden op bijv. auto’s boten en overige waardevolle zaken met het oog op ontneming van uit strafbare feiten genoten voordeel;

3. DNA

Indien u wordt veroordeeld of indien u een OM-schikking accepteert kunt u verplicht worden uw DNA af te geven; ook dit wordt veelal gevoed als inbreuk op uw privacy,; er is een wettelijke regeling; overlegt u met uw advocaat.

 4. Schadevergoeding

Blijkt achteraf dat u niet vervolgd wordt (zaak wordt geseponeerd: sepot 01 of 02) of wordt vrijgesproken dan hebt u recht op een vergoeding van de overheid (zowel voor de periode dat u in het politiebureau hebt moeten verblijven of in beperkingen heeft moeten verblijven (€ 105,00 per dag, en voor periode in een huis van bewaring € 80,00 per dag) als voor de eventuele kosten van rechtsbijstand (rekening van uw advocaat).

5. OM-schikking

Het Openbaar Ministerie (de officier van justitie) kan u in bepaalde zaken zonder tussenkomst van de rechter een schikking aanbieden: accepteert u dit aanbod dan zal dit betekenen dat u voor dit feit een strafblad krijgt en daarmede een verklaring omtrent het gedrag (veelal nodig voor een nieuwe baan of voor het verkrijgen van een vergunning) kan worden geweigerd. Ook zal van u DNA afgenomen worden op basis van de wettelijke regeling. Ook hiervoor is het overleggen met een advocaat voordat u een verklaring aflegt van belang.

6. U hebt ook recht op aanwezigheid van uw advocaat bij het verhoor.

In de wet staat niet precies aangegeven op welk moment u als verdachte recht heeft op een advocaat. In elk geval staat vast dat u ook al in de voorfase van het strafproces (dus als het vooronderzoek door de politie nog in volle gang is) al recht heeft op rechtsbijstand.

Zowel minderjarige als meerderjarige verdachten hebben recht op consultatiebijstand. De politie is verplicht u voorafgaand aan het verhoor op dit recht te wijzen. De consultatiebijstand bestaat uit een gesprek van de verdachte met een advocaat dat plaatsvindt voorafgaand aan het eerste inhoudelijke verhoor van de verdachte door de politie.

Met ‘inhoudelijk verhoor’ wordt bedoeld het verhoor van een verdachte over zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit, in de eerste zes uur van het politieonderzoek en eventueel verhoor dat plaats vindt voor een eventuele inverzekeringstelling.

 

Het verhoor: NIET TOT ANTWOORDEN VERPLCHT

Een dergelijk verhoor begint vaak met vragen over uw persoonlijke omstandigheden (met wie woont u, werk, contacten, telefoonnummers, auto’s, uw financiële positie etc.), allemaal gegevens die vaak niets te maken hebben met het feit waarover u gehoord wordt. Ook op deze vragen hoeft u geen antwoord te geven, het kan een inbreuk van uw privacy opleveren;

 

A, B en C-zaken

De wijze waarop u als verdachte contact met een advocaat kunt hebben in het kader van dit consultatierecht hangt af van het soort zaak waarvan u verdacht wordt. Er is een indeling gemaakt in A-, B-, en C-zaken. Het gesprek tussen de raadsman en verdachte vindt in de regel in categorie A en B-zaken plaats in een persoonlijk contact op het politiebureau. Bij categorie C-zaken gaat het in principe om telefonisch contact met een advocaat.

Categorie A zaken zijn zeer ernstige of maatschappelijk gevoelige misdrijven, of zaken waarin aan een kwetsbaar persoon extra rechtsbescherming moet worden geboden. Onder zeer ernstige of maatschappelijk gevoelige zaken vallen misdrijven waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat. Daarnaast kunt u denken aan delicten met grote maatschappelijke impact en veel commotie, zoals zedenzaken die met een gevangenisstraf van minstens acht jaar worden bedreigd.

Categorie B zaken zijn misdrijven waarbij voorlopige hechtenis is toegelaten en die niet onder categorie A zaken vallen.

Categorie C zaken zijn 1. misdrijven waarbij inverzekeringstelling/voorlopige hechtenis niet mogelijk is en 2. overtredingen.

Meerderjarige verdachten kunnen in categorie B en C -zaken afzien van consultatiebijstand. In categorie A-zaken is het voor een verdachte niet mogelijk af te zien van een raadsman. Voor minderjarige verdachten geldt echter naast bovenstaande een meer uitgebreide regeling.

 

Minderjarige verdachten

De politie moet de aangehouden minderjarige verdachte eveneens meedelen dat hij recht heeft op consultatiebijstand van een raadsman. recht hebben op bijstand door een raadsman of een ander vertrouwenspersoon (bijv. één van de ouders) tijdens het verhoor door de politie. Dit betreft niet enkel het eerste verhoor.

Het verdient de voorkeur dat de verhoorbijstand wordt verleend door een advocaat. Het staat de verdachte echter vrij om een vertrouwenspersoon te raadplegen, zoals een ouder, wettelijk vertegenwoordiger of een ander vertrouwenspersoon. Een inmiddels meerderjarige verdachte die wordt verhoord over een feit op de pleegdatum waarvan hij minderjarig was heeft enkel recht op verhoorbijstand van een raadsman.

Minderjarigen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar die worden verdacht van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kunnen geen afstand doen van het recht op consultatiebijstand. Dit geldt ook voor 16- en 17 jarigen bij categorie A-zaken: ernstige misdrijfzaken. In de regel wordt tijdens het consultatiegesprek met een raadsman besproken dat deze ook de verdere verhoren bijwoont.

16-en 17 jarigen kunnen bij B-zaken wel afstand doen van zowel het recht op consultatiebijstand als van het recht op bijstand door een raadsman tijdens het verhoor. Het afstand doen van consultatiebijstand of het recht op bijstand tijdens het verhoor geldt voor alle minderjarige verdachten van 12 tot en met 17 jaar die zijn aangehouden voor een C-zaak. De gebruikmaking van een raadsman tijdens het verhoor brengt in C-zaken kosten met zich mee, die zijn namelijk voor eigen rekening.

Op het moment dat u dus opgehouden wordt voor het eerste verhoor heeft u als minderjarige en meerderjarige onder bovengenoemde omstandigheden recht op consultatiebijstand door een raadsman.

 

Recht op advocaat tijdens inverzekeringstelling

Na het eerste verhoor (ophouden voor verhoor kan maximaal negen uur duren en waarbij de tijd tussen 00.00 uur en 09.00 uur niet wordt meegerekend) kunt u in verzekering gesteld worden (u wordt na een verhoor dus niet weer vrijgelaten). Dan heeft u volgens de wet ook recht op een advocaat. Ook indien u geen gebruik gemaakt heeft van consultatiebijstand.

Als u zelf geen advocaat heeft, krijgt u min of meer automatisch een advocaat toegewezen.
In vaktaal zegt men dat u een advocaat krijgt ‘toegevoegd’. De advocaat die aan u wordt toegewezen is een deelnemer aan de zogenaamde piketregeling.

 

Piketregeling

De piketregeling is eigenlijk een soort samenwerkingsverband van een groot aantal advocaten die bij toerbeurt ‘dienst hebben’ en oproepbaar zijn op het moment dat een verdachte behoefte heeft aan rechtsbijstand. Als het gaat om contact met een advocaat op basis van het consultatierecht en dus voorafgaand aan het eerste politieverhoor, dan spreekt men ook wel van Salduz-piket. U hebt recht op een advocaat van uw eigen keuze, het aanbod vanuit de piketregeling is divers.

De ene piketadvocaat werkt bijvoorbeeld al jaren bij een strafrechtkantoor en is gespecialiseerd in strafrecht. Een andere piketadvocaat is net zijn eigen kantoor begonnen en behandeld naast strafzaken ook tal van andere zaken. Neem voor uw strafzaak altijd een in het strafrecht gespecialiseerde (piket)advocaat.

U hoeft niet zelf voor uw piketadvocaat te zorgen. Het systeem van de piketregeling treedt automatisch in werking op het moment dat u wordt opgehouden voor verhoor door de politie dan wel als u door de (hulp)officier van justitie in verzekering bent gesteld. Deze (hulp)officier van justitie doet melding van uw inverzekeringstelling bij de zogenaamd piketcentrale van de Raad voor Rechtsbijstand.

De piketcentrale geeft deze melding door aan een piketadvocaat die op dat moment dienst heeft. Alle ingeschreven piketadvocaten hebben bij toerbeurt dienst, ook in de weekenden.

De piketcentrale maakt een rooster zodat alle aangesloten advocaten precies weten wie op welke dag ‘piketdienst’ heeft. Nadat de piketadvocaat de melding ontvangen heeft, zal hij u zo snel mogelijk op het politiebureau (of waar u zich maar voor verhoor bevindt) bezoeken.

Voorkeursmelding

Als u een vaste advocaat heeft die op de dag dat u wordt opgehouden voor verhoor of  als u in verzekering wordt gesteld geen piketdienst heeft, maar die normaal gesproken wel aan de piketregeling deelneemt, dan kunt u aangeven dat u rechtsbijstand wenst van die betreffende advocaat.

Die advocaat krijgt dan een zogenaamde voorkeursmelding van de piketcentrale binnen.

Gekozen advocaat

Als u een vaste advocaat heeft die niet deelneemt aan de piketregeling, dan zal deze advocaat u alleen bijstaan op basis van het uurtarief dat hij hanteert.

 

7. Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Indien men voornemens is een VOG te weigeren dan wordt u een termijn gesteld om uw ‘zienswijze’ hierover te geven. Maak hiervan altijd gebruik. Nadat u uw zienswijze heeft gegeven zal men beslissen u wel dan niet een VOG af te geven. Indien men weigert een VOG af te geven dan kunt u daartegen bezwaar maken. Middels een bezwaarprocedure heeft u dan de mogelijkheid om alsnog een VOG te verkrijgen. Het is van groot belang dat u zowel voor het indienen van de zienswijze als het bezwaar bijgestaan wordt door een deskundige op dit gebied. Wij kunnen uw belangen in deze behartigen aangezien wij veel ervaring hierin hebben. Neem daarom tijdig contact met ons kantoor op.