Informatie

Tarieven

De tarieven die in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de aard en omvang van de zaak alsmede van de spoedeisendheid (variërend van € 200,00 tot € 250,00 p/u (excl. het geldende btw-tarief en eventuele bijkomende kosten zoals griffierecht, reiskosten, etc.)).

Ook kan een vast bedrag worden overeengekomen voor de belangenbehartiging van uw zaak. Voordat u besluit van onze diensten gebruik te maken, zullen wij u de gehele procedure uitleggen, zodat u een duidelijk zicht heeft op de procesgang en de daarbij te declareren bedragen.

Mensen met relatief lage inkomsten komen in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De Raden voor Rechtsbijstand beslissen of iemand voor een ‘toevoeging’ in aanmerking komt, want in dat geval wordt een deel van het honorarium van de advocaat door de overheid betaald. De daarbij op te leggen  ‘eigen bijdrage’ behoort u als cliënt  zelf aan de advocaat te voldoen. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. De advocaat zal vooraf met u bespreken of hij uw belangen op basis van een ‘toevoeging’ wenst te behartigen. Dit is mede afhankelijk van de aard, omvang en spoedeisendheid van uw zaak.

Mocht uw strafzaak eindigen in vrijspraak dan kan mijn declaratie op basis van art. 530 Sv worden voorgelegd aan de rechtbank voor schadevergoeding. Indien u in voorarrest heeft verbleven dan kunt u in geval van vrijspraak vragen om schadevergoeding (art. 533 Sv). Dergelijke verzoeken moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen 90 dagen na het onherroepelijk worden van de einduitspraak zijn ingediend.

Gefinancierde rechtshulp

De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte? Dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Nb. In geval van echtscheiding wordt in principe niet uitgegaan van de gehuwdennorm, in verband met tegengestelde belangen.

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2024 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2022 (het peiljaar).

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 22.100 € 226 t/m € 30.700
€ 22.101 – € 22.800 € 417 € 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200 € 595 € 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200 € 775 € 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.100 € 952 € 37.201 – € 44.000
Boven de € 31.100 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 44.000
Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 61,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 61,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.

Vermogensnormen

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2022 (het peiljaar) hoger is dan het op 2022 van toepassing zijnde drempelbedrag.*

Vrijgesteld per persoon: 2022 (het peiljaar) € 31.747

Vermogensgrens i.v.m. resultaatsbeoordeling
In 2024 geldt:

Vermogensnormen

Vrijgesteld per persoon

Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling

2024 € 36.952 (onder voorbehoud)* € 18.476 (tot de helft van het links genoemde bedrag)

*De vermogensgrens is met ingang van belastingjaar 2021 niet langer gekoppeld aan het heffingsvrije vermogen dat de Belastingdienst hanteert.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand.

Algemene voorwaarden 1 januari 2018 van Advocatenkantoor Neijndorff

Artikel 1: Advocatenkantoor Neijndorff
1. Advocatenkantoor Neijndorff is de handelsnaam van de eenmanszaak.
2. Advocatenkantoor Neijndorff bestaat uit de natuurlijke persoon mr. R.W.J.H.A. Neijndorff.

Artikel 2: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met mij sluit. Ze zijn ook van toepassing op uw aanvullende opdrachten of uw vervolgopdrachten.
2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen ikzelf een beroep doen, maar ook de personen die ik betrek bij de uitvoering van de overeenkomst die u met mij hebt gesloten. Ook werknemers en medewerkers die niet meer voor mij werken, hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 3: Uw overeenkomst met Advocatenkantoor Neijndorff
1. Als u met ons een overeenkomst sluit, wordt u geacht deze overeenkomst uitsluitend te sluiten met Advocatenkantoor Neijndorff. Uw opdracht wordt geacht uitsluitend door Advocatenkantoor Neijndorff te zijn aanvaard. Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan mijn kantoor zijn verbonden.
2. Ik sluit de werking van de artikelen 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek uit.
3. Op alle overeenkomsten die u met mij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Dit betekent dat indien de kantoorklachtenregeling, die op al mijn overeenkomsten van toepassing is, geen uitkomst biedt u zich ten alle tijden kunt wenden tot de Nederlandse Civiele rechter.

Artikel 4: De uitvoering van uw opdracht
1. Ik voer de overeenkomst die ik met u sluit uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan onze werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart Advocatenkantoor Neijndorff tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die ik ten behoeve van u verricht of heb verricht.
2. Bij de uitvoering van uw opdracht laat ik me leiden door uw belang. Daarbij neem ik de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Bij de uitvoering van uw opdracht handel ik zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten. Ik span me in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garandeer niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Indien ik tijdens het uitvoeren van uw opdracht ben verhinderd, worden mijn werkzaamheden in beginsel door Kurvers Frencken Oerlemans Advocaten, uitgevoerd.

Artikel 5: Bewaring van stukken
Nadat ik mijn werkzaamheden voor u heb beëindigd, sluit ik het dossier. Als u op dat moment niet iets anders met mij afspreekt en ik ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden ben, archiveer ik de stukken die ik noodzakelijk acht te bewaren uit het dossier. U kunt deze stukken nog opvragen tot vijf jaar nadat ik mijn werkzaamheden voor u heb beëindigd. Na verloop van deze vijf jaar mag ik de stukken vernietigen.

Artikel 6: Loon en verschotten
1. Omdat ik werkzaamheden voor u verricht, heb ik recht op loon. Dit loon wordt vermeerderd met zogenaamde ‘verschotten’ en met BTW.
2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die ik ten behoeve van u doe, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureurssalaris. Verschotten zijn anderzijds de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoonkosten, en kosten van fotokopieën. Deze kantoorkosten bepaal ik forfaitair op 6% van mijn loon. Ik kan de verschotten periodiek en apart aan u in rekening brengen.
3. Tenzij u iets anders met mij hebt afgesproken, bereken ik mijn loon volgens het uurtarief dat ik op mijn opdrachtbevestiging vermelde. Ik mag het uurtarief dat u met mij bent overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen. Deze aanpassing vindt plaats op basis van de aanpassing van het maandprijsindexcijfer volgens de door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfers CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening, met dien verstande dat ik mijn uurtarief op 1 januari altijd met 3% mag verhogen.
4. Ik mag u mijn loon tussentijds in rekening brengen. Ook mag ik u voorschotten in rekening brengen. Voorschotten verreken ik bij tussentijdse declaraties en bij de einddeclaratie.

Artikel 7: De betaling van mijn facturen
1. Tenzij u iets anders met mij hebt afgesproken of ik iets anders op onze factuur aangeef, moet u al mijn facturen binnen acht dagen na de factuurdatum betalen. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en u mag uw betaling ook niet opschorten.
2. Als u mijn factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.
3. Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor uw rekening die ik in en buiten rechte moet maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te bewegen.
4. Als u mijn factuur niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij een incassoprocedure starten voor de burgerlijke rechter.

Artikel 8: Onze aansprakelijkheid voor beroepsfouten
1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van Advocatenkantoor Neijndorff, daaronder begrepen ikzelf als advocaat, is steeds beperkt tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert te vermeerderen met het eigen risico. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf maanden na ontdekking van de beroepsfout althans het moment van redelijkerwijs behoren te ontdekken van de vermeende beroepsfout en de daarmee verband houdende schade.

Artikel 9: Klachten en geschillen
1. Als u een klacht hebt over mijn werk of mijn declaratie is mijn kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt separaat ter beschikking gesteld nadat de overeenkomst tussen partijen is gesloten. Tevens is de kantoorklachtenregeling online in te zien op onze website www.advocatenkantoorneijndorff.nl. Indien u een klacht hebt als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet dan kunt u deze voorleggen aan de Deken.

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
a. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde de klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
b. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
c. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: Toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Neijndorff en de cliënt.
2. De heer mr. K.D. Regter van het kantoor Mr. Regter Strafadvocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Mr. Regter is bereikbaar op telefoonnummer 045-527 3043 en via e-mail: mr.regter.strafadvocaat@gmail.com

Artikel 3: Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van de procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: Informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Advocatenkantoor Neijndorff heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse civiele rechter.

Artikel 5: Interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de heer mr. K.D. Regter van het kantoor Mr. Regter Strafadvocaat. Mr. Regter is bereikbaar op telefoonnummer 045-527 3043 en via e-mail: mr.regter.strafadvocaat@gmail.com, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6: Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: Verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: Klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Privacy Statement Advocatenkantoor Neijndorff

 

Algemeen

Advocatenkantoor Neijndorff respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Neijndorff verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Neijndorff verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Neijndorff verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

– werving en selectie (sollicitatie)

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Neijndorff verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, telkens slechts indien en voor zover deze gegevens voor een efficiënte dienstverlening noodzakelijk zijn:

– NAW-gegevens

– geboortedatum en -plaats

– burgerlijke staat

– woonsituatie

– BSN-nummer

– legitimatiekenmerk (documentnummer van paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs)

– verblijfstatus

– justitiële documentatie

– medische gegevens

– gegevens met betrekking tot de werksituatie

– inkomensgegevens

– overige gegevens die voor een efficiënte dienstverlening noodzakelijk zijn

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Neijndorff omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

 Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Neijndorff verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

– bescherming van vitale belangen van betrokkene

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Neijndorff deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Neijndorff, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Neijndorff persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Neijndorff uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Neijndorff ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Neijndorff hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Neijndorff gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Neijndorff in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Neijndorff bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Advocatenkantoor Neijndorff hanteert hiertoe een bewaartermijn van zeven jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de zaak ten behoeve waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt wordt afgesloten. De dag waarop een zaak wordt afgesloten, is de dag waarop de afsluitende brief – welke u na afloop van uw zaak ontvangt – is gedateerd dan wel de dag dat u op mondeling op de hoogte wordt gebracht over de uitspraak of beslissing.

 

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Neijndorff aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Neijndorff

Het Wielsem 10

5231 BW  ’s-Hertogenbosch

Nederland

Tel. +31(0)64 6161103

Fax. +31(0)73 6132056

Email: rn@advocatenkantoorneijndorff.nl

 

Een verzoek met betrekking tot uw privacyrechten kunt u naar keuze schriftelijk, per fax of per email aan Advocatenkantoor Neijndorff toezenden. Een dergelijk verzoek zal door Advocatenkantoor Neijndorff vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Indien u het niet eens bent met de reactie op uw verzoek, dan kunt u om nadere uitleg verzoeken. Indien de nadere uitleg volgens u onvoldoende is dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te tonen. Advocatenkantoor Neijndorff neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Advocatenkantoor Neijndorff maakt geen gebruik van social media.

Statistieken en cookies

Advocatenkantoor Neijndorff houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Neijndorff verkocht aan derden.

Op de website biedt Advocatenkantoor Neijndorff een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocatenkantoor Neijndorff is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocatenkantoor Neijndorff dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Neijndorff heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Onze website vindt u via de volgende link: http://advocatenkantoorneijndorff.nl.

 

Vragen & Contact

Advocatenkantoor Neijndorff heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming op basis van de AVG en/of een Privacy Officer in dienst. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

De heer R.W.J.H.A. Neijndorff

Het Wielsem 10

5231 BW  ’s-Hertogenbosch

Nederland

Tel. +31(0)64 6161103

Fax. +31(0)73 6132056

Email: rn@advocatenkantoorneijndorff.nl

 

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.